Перейти до контенту

Метан

5/5 - (1 vote)

Метан (CH4) – це найпростіший алкан і головний компонент природного газу. Він складається з одного атома вуглецю, зв’язаного з чотирма атомами водню. Метан є безбарвним та беззапаховим газом при нормальних умовах.

Метан є потужним парниковим газом і має велике значення в контексті зміни клімату. Він може виходити в атмосферу під час природних процесів (наприклад, багаторічних замерзлих ґрунтів або боліт) або в результаті антропогенної діяльності, такої як видобуток та транспортування нафти та газу, звалища відходів та сільське господарство.

Інші назвиболотний газ
природнийгаз
карбону тетрагідрид
карбюрований гідроген
гідрогену карбід


Молекулярна формула метану

CH4

Структурна формула метану

В структурній формулі атом вуглецю (C) має чотири валентні електрони і утворює чотири одинарних ковалентних зв’язки з атомами водню (H), утворюючи таким чином молекулу метану (CH4).

Метан

Кулестержнева модель метану

Метан

Фізичні властивості метану

Метан (CH4) має наступні фізичні властивості:

 1. Агрегатний стан: Метан є газом при нормальних умовах температури і тиску. Його кипіння відбувається при температурі -161,5 °C (-258,7 °F), а замерзання при температурі -182,5 °C (-296,5 °F).
 2. Безбарвний і беззапаховий: CH4 сам по собі безбарвний і беззапаховий. Однак у деяких випадках до метану додають запахові речовини, щоб легше виявляти його наявність, оскільки метан без запаху і висока концентрація може бути небезпечною, тому додавання запаху дозволяє раннє виявлення витоку газу.
 3. Низька густина: Густина метану при нормальних умовах температури і тиску становить близько 0,717 кг/м³. Це робить його легким газом, який може швидко розповсюджуватися у повітрі.
 4. Низька розчинність: Метан має низьку розчинність у воді. При нормальних умовах, лише обмежена кількість метану може розчинятися в воді.
 5. Високий показник горючості: CH4 є дуже горючим газом, він змішується з повітрям і утворює вибухонебезпечні суміші, які можуть запалюватися легкою іскрою або відкритим вогнем.
 6. Низький тиск парів: Метан має низький тиск парів при нормальних умовах, що робить його менш небезпечним з точки зору пароутворення порівняно з іншими вуглеводневими сполуками.

Хімічні властивості метану

Метан (CH4) має такі хімічні властивості:

 1. Горіння: CH4 є дуже горючим газом. Він реагує з киснем у присутності вогню або іскри, утворюючи воду (H2O) і викидаючи діоксид вуглецю (CO2) і енергію. Реакція горіння метану є екзотермічною (виділяє тепло).
 2. Окиснення: Метан може бути окислений за участю інших окислювачів, таких як хлор (Cl2) або бром (Br2). У таких реакціях утворюються галогеновмісні похідні метану.
 3. Гідрогенування: Метан може піддаватися реакції гідрогенування, де він реагує з молекулярним воднем (H2) у присутності каталізатора, утворюючи більш складні алкани.
 4. Галогенація: CH4 може взаємодіяти з галогенами (хлором, бромом або йодом) у присутності світла або каталізаторів. У результаті цих реакцій утворюються галогеновмісні похідні метану.
 5. Окислення: Метан може бути окислений до формальдегіду (CH2O) та більш високих окисних форм в присутності окисників, таких як перекис водню (H2O2) або кисень (O2).
 6. Підкислення: Метан може реагувати з кислотами, утворюючи солі метану. Наприклад, реакція метану з хлороводнем (HCl) призводить до утворення хлориду метилу (CH3Cl).
 7. Полімеризація: CH4 може бути підданий полімеризації, де він утворює полімери, такі як поліетилен.

Добування метану

Метан може бути добутий з різних джерел, включаючи природні газові родовища, біогаз, вугілля та гідрати метану.

Ось деякі методи добування метану:

 1. Природні газові родовища: Основним джерелом метану є природні газові родовища, де він знаходиться у складі земного газу. Добування природного газу включає бурові роботи для отримання доступу до пластів, де знаходиться газ, та використання спеціального обладнання для вилучення газу на поверхню.
 2. Біогаз: Метан може бути видобутий з біологічних джерел, таких як навоз, стічні води, біологічні відходи та органічні матеріали. Цей процес відбувається у біогазових установках, де відбувається бродіння органічних речовин бактеріями без доступу до кисню.
 3. Вугілля: Метан може бути видобутий з вугілля в процесі вуглеводневої газифікації. У цьому процесі вугілля піддається високим температурам і тиску, що дозволяє вилучити метан з вуглеводневих сполук у вугільних родовищах.
 4. Гідрати метану: Гідрати метану є замороженими формами метану, які знаходяться у вигляді кристалічних структур в океанському дні або у деяких льодовиках. Добування гідратів метану є складним процесом, оскільки вони знаходяться на великій глибині та вимагають спеціальних технологій для їх розробки.
 5. Синтетичний метан: Метан також може бути вироблений шляхом хімічних реакцій, таких як синтез газу (вуглекислий газ і водень) або метаногенез (реакції між окисниками та органічними сполуками).

Ці методи добування метану використовуються залежно від доступності джерел та вимог до метану у конкретній галузі.

Застосування метану

Метан має різноманітні застосування у різних галузях.

Ось деякі основні області використання метану:

 1. Енергетика: Метан є важливим джерелом енергії. Він використовується як природний газ для опалення будівель, виробництва електроенергії та внутрішнього спалювання у газових турбінах та двигунах.
 2. Транспорт: CH4 може бути використаний як паливо для газових автомобілів та автобусів. Використання метану як альтернативного палива може допомогти знизити залежність від нафтопродуктів та зменшити викиди шкідливих речовин.
 3. Промисловість: Метан використовується як сировина для виробництва різноманітних хімічних продуктів, таких як метанол, формальдегід, ацетілен, синтетичний газ та інші органічні сполуки.
 4. Сільське господарство: CH4 виникає під час бродіння органічних матеріалів, таких як навоз, у вигляді біогазу. Цей біогаз може бути використаний як джерело енергії для опалення, електропостачання та заміщення інших палив у сільському господарстві.
 5. Геологічне зберігання: CH4 може бути збережений у підземних резервуарах або підводних газових нафтових сховищах для майбутнього використання.
 6. Криогеніка: Завдяки своїй низькій температурі кипіння (-161,5 °C), метан може бути використаний як холодоносій у криогенній технології, наприклад, для охолодження реакторів або вакуумних систем.
 7. Астрономія: Метан є важливим газом у вивченні атмосфер планет, зокрема Юпітера, Сатурна та інших газових гігантів.

Застосування метану в різних галузях свідчить про його значення як палива, сировини та енергетичного ресурсу.